Ogólne Warunki Handlowe

 

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi określającymi zasady sprzedaży, wydawania i dostaw zamówień w PROMET SYSTEMY OGRODZENIOWE.

1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów w magazynie Sprzedającego, w przypadku zamówień indywidualnych jest on umieszczony na ofercie handlowej.
2. Produkty w chwili odbioru przez Kupującego muszą być sprawdzone pod względem ilościowym oraz jakościowym. Kupujący ma obowiązek zgłoszenia wszelkich widocznych usterek produktów lub ich opakowań.
3. Koszt transportu liczony jest na podstawie odległości od siedziby Sprzedającego do miejsca dostawy.
4. Produkty odebrane przez Odbiorcę bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad i dostarczone w ilości zgodnej z dokumentem sprzedażowym.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Odbiorca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Sprzedającego i wstrzymać się od montażu. Jeżeli Odbiorca zamontował Produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami, Sprzedający nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownego montażu.
6.. Ze względu na swój charakter i produkcję pod  zamówienia,  zwrotowi nie podlegają produkty wyprodukowane na indywidualne zamówienie. Zwrotowi podlegają niektóre  produkty z gamy automatyki bram. Czas na zwrot automatyki to 10 dni.

7. Zwracany towar /automatyka/ nie może nosić śladów użytkowania.

8 Zamówiony i dostarczony towar wolny od wad nie podlega zwrotowi. Zwrot zamawianych towarów jest możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Sprzedającego.

9. W przypadku zamówienia montażu automatyki bramowej, doprowadzenie przewodów zasilających leży w gestii Kupującego.

10. Wykwity wapienne są naturalnym procesem dojrzewania betonu i nie podlegają reklamacji.
11. Na okres gwarancji należy zachować dowód zakupu.

12. Po 30 dniach od zakupu w przypadku braku wpłaty lub odbioru osobistego - rozpoczynamy naliczanie karnych odsetek od zobowiązań przeterminowanych i równocześnie rozpoczynamy naliczanie opłaty za przechowywanie każdego zakupionego towaru w wysokości 1% wartośći zamówienia za każdy tydzień.
Gdy kwota w/w naliczeń przekroczy wartość towaru, zastrzegamy sobie prawo przejęcia towaru na poczet naszych należności i skierowania go do sprzedaży.

13. Montaż ogrodzeń odbywa się zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych ( granic ) terenu. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego złym wytyczeniem granic ponosi zostaną poprawione przez Zamawiającego na własny kosztWarunki Gwarancji

1. Firma PROMET gwarantuje odporność antykorozyjną przez okres 2 lat licząc od daty sprzedaży.
2. Gwarancja obejmuje odporność antykorozyjną wyrobów, a także elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.
3. Gwarancja udzielana jest na wszystkie błędy produkcyjne oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że wyroby nie
są wystawione na działanie temperatury powyżej +50oC.
4. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania ( w tym aktów wandalizmów) lub uszkodzeń związanych z brakiem przestrzegania warunków konseracji i  eksploatacji.
5. Gwarancja dotyczy wyrobów użytkowanych w normalnych warunkach środowiskowych, nie narażonych na działanie substancji
agresywnych.
6. Wyroby eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN 12500) oraz bliżej niż 500m od linii brzegowej morza nie są objęte gwarancją.
7. Dodatkowo firma PROMET udziela 2 lat gwarancji na przyczepność powłoki malowanej proszkowo, pod warunkiem, że wyroby będąużytkowane w środowisku o normalnej agresywności.
8. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie:
a) wniosku reklamacyjnego na piśmie
b) oryginału faktury zakupu wyrobów

Reklamację w ramach niniejszej gwarancji należy składać u producenta.
Producent w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji dokona oględzin ogrodzenia w miejscu wskazanych przez
nabywcę celem zbadania reklamacji
W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach
obustronnie uzgodnionych.
Wszelkie wadliwe wyroby po ich wymianie stają się własnością producenta

Warunki konseracji i eksploatacji bram oraz   napędów do bram.

1. Bramy przesuwne: Szyna bramy przesuwnej, po której poruszają się rolki bramy, powinna być zawsze czysta – gromadzący się na niej piasek, suche liście, a zimą śnieg mogą zablokować bramę. Z szyny bezwzdlędnie trzeba wymiatać gromadzące się tam zanieczyszczenia.
Z przestrzeni, po której poruszają się skrzydło bramy przesuwnej samonośnej  należy usuwać przeszkody utrudniające jej pracę, np. zalegającą zimą warstwę śniegu lub liście.
2. Bramy dwuskrzydłowe i furtki : Bramy dwuskłydłowe i furtki  nie mogą służyć do odśnieżania wjazdu/wejścia . Przed otworzeniem bramy trzeba usunąć sprzed wjazdu śnieg, aby nie doszło do przeciążenia, urwania zawiasów i nadmiernego zużycia się mechanizmów napędu.
3. Bramy z napędem powinno się poddać okresowym przeglądom (np. przed zimą) – ważne jest czyszczenie elementów elektronicznych – do obudowy napędu dostają się małe owady (np. mrówki), a nawet myszy. Trzeba też regulować siłę przesuwu bramy – z upływem czasu często należy ją zwiększyć. Konieczne jest również wyregulowanie napędu bram przesuwnych i konserwacja oraz przeglądy automatów do bram w zakresie określonym przez producentów (1-2 razy w ciągu roku).

4. Należy dokonywać minimum raz w roku smarowania elementów ruchomych tzn. zawiasów oraz wózków  i rolek bram przesuwnych.